BRIO Zöld elektromos mozdony

BRIO Zöld elektromos mozdony