V-Cube 3x3 versenykocka, Funky Spirál

V-Cube 3x3 versenykocka, Funky Spirál