Yamaha YBL 421 GE

Yamaha YBL 421 GE
TípusHarsonák