Kariban KA416 White/Titanium

 Kariban KA416 White/Titanium