GEOVISION GV VOLTAGE REG. GV-VR605 feszültség stabilizátor, mobil megoldásokhoz, DC10V-28V, max 60W

GEOVISION GV VOLTAGE REG. GV-VR605 feszültség stabilizátor, mobil megoldásokhoz, DC10V-28V, max 60W