GEOVISION GV NVR-18 18 csatornás Geovision NVR szoftver, ONVIF IP kamerákhoz

GEOVISION GV NVR-18 18 csatornás Geovision NVR szoftver, ONVIF IP kamerákhoz