SAL mélysugárzó SBX 3040/BK

SAL mélysugárzó SBX 3040/BK