SNOM 300 V2 basic model PoE (no PSU) Basic model of the snom business telephone family

 SNOM 300 V2 basic model PoE (no PSU) Basic model of the snom business telephone family