Hama falitartó, 5cs, full motion, 2kar 400×400

Hama falitartó, 5cs, full motion, 2kar 400×400