RUBENA 32-540 24-1 3/8-1 1/4 V23 Rubena szürke köpeny

RUBENA 32-540 24-1 3/8-1 1/4 V23 Rubena szürke köpeny