RUBENA 200-50 V38 Rubena szürke köpeny

RUBENA 200-50 V38 Rubena szürke köpeny