VsTank PRO Airsoft Soviet Red Army KV-2

VsTank PRO Airsoft Soviet Red Army KV-2
ModellPRO Airsoft Soviet Red Army KV-2