LONGUS L-3511 700x40C H-5113 Mako Shark 30TPI (42-622) Hippo Skin 700g

LONGUS L-3511 700x40C H-5113 Mako Shark 30TPI (42-622) Hippo Skin 700g