Pedigree Denta Stix 270G 7Db/csom. Mono Large

 Pedigree Denta Stix 270G 7Db/csom. Mono Large