Somogyi - Home Olajradiátor, keskeny kivitel, 9 tag

Somogyi - Home Olajradiátor, keskeny kivitel, 9 tag