Kospel PPH2 Hydraulic 21 kW 400V

Kospel PPH2 Hydraulic 21 kW 400V